Garmin发布Forerunner 935运下手表

Garmin发布了最新运下手表 - Forerunner 935 。它配备了GPS,一系传记感器(包孕心率 ,高度计以及气压计),并撑持Garmin广泛的跟踪功效。与公司之前的顶级装备Forerunner 735XT同样,Forerunner 935主动跟踪一些有氧勾当 ,包孕骑自行车 、游泳、徒步旅行等 ,但为跑步者提供了出格深切的跟踪信息。

像735XT同样,Forerunner 935可以预计VO2 Max,并毗连到Strava运用步伐 ,以提供用户基于心率信息的及时丈量数据,它增长了两个新的数据点:练习负荷以及练习状况 。练习负荷会在已往七天内不雅察使用者的运动勾当,并让他们与已往一周的数据对于比 ,以显示熬炼成效 。它也能够不雅察一天的勾当,提示用户继承起劲。

Forerunner 935配有可改换的表带,使用GPS电池寿命长达24小时 ,并与该公司的在线平台Garmin Connect互助,用于跟踪,同享以及比力熬炼数据。所有这些功效都是有价钱的 ,腕表自己售价高达500美元,包孕心率跟踪器的套装零售价格是650美元 。

乐竞体育 - 官方app下载
【读音】:

Garminfā bù le zuì xīn yùn xià shǒu biǎo - Forerunner 935。tā pèi bèi le GPS,yī xì chuán jì gǎn qì (bāo yùn xīn lǜ ,gāo dù jì yǐ jí qì yā jì ),bìng chēng chí Garminguǎng fàn de gēn zōng gōng xiào 。yǔ gōng sī zhī qián de dǐng jí zhuāng bèi Forerunner 735XTtóng yàng ,Forerunner 935zhǔ dòng gēn zōng yī xiē yǒu yǎng gōu dāng ,bāo yùn qí zì háng chē 、yóu yǒng 、tú bù lǚ háng děng ,dàn wéi pǎo bù zhě tí gòng le chū gé shēn qiē de gēn zōng xìn xī 。

xiàng 735XTtóng yàng ,Forerunner 935kě yǐ yù jì VO2 Max,bìng pí lián dào Stravayùn yòng bù fá ,yǐ tí gòng yòng hù jī yú xīn lǜ xìn xī de jí shí zhàng liàng shù jù ,tā zēng zhǎng le liǎng gè xīn de shù jù diǎn :liàn xí fù hé yǐ jí liàn xí zhuàng kuàng 。liàn xí fù hé huì zài yǐ wǎng qī tiān nèi bú yǎ chá shǐ yòng zhě de yùn dòng gōu dāng ,bìng ràng tā men yǔ yǐ wǎng yī zhōu de shù jù duì yú bǐ ,yǐ xiǎn shì áo liàn chéng xiào 。tā yě néng gòu bú yǎ chá yī tiān de gōu dāng ,tí shì yòng hù jì chéng qǐ jìn 。

Forerunner 935pèi yǒu kě gǎi huàn de biǎo dài ,shǐ yòng GPSdiàn chí shòu mìng zhǎng dá 24xiǎo shí ,bìng yǔ gāi gōng sī de zài xiàn píng tái Garmin Connecthù zhù ,yòng yú gēn zōng ,tóng xiǎng yǐ jí bǐ lì áo liàn shù jù 。suǒ yǒu zhè xiē gōng xiào dōu shì yǒu jià qián de ,wàn biǎo zì jǐ shòu jià gāo dá 500měi yuán ,bāo yùn xīn lǜ gēn zōng qì de tào zhuāng líng shòu jià gé shì 650měi yuán 。